Historie

I 1928 startedes der en spejdertrop i Ørum med Ingemann Jørgensen som tropsfører. Spejderne fungerede indtil slutningen af 1948. Så lå det stille i tre år, og kørte igen 1952-53 for så igen at gå i hi.

På foranledning af Karl Iversen, der var gruppefører i Kolindsund gruppen, blev der indkaldt til et møde hos Anders Olesen, den 31. august 1959, for at drøfte en opstart af spejderarbejde i Ørum. I Kolindsund-gruppen havde de for mange drenge i forhold til det antal ledere de var. Der var nogle få drenge med fra Ørum. Resultatet af mødet blev at Kolindsund-gruppen skulle opdeles i tre troppe: Ginnerup, Mastrup og Ørum.

Troppen i Ørum skulle Bent Jørgensen og Jens Kristian Hummelshøj starte op med en patruljeførerskole. Evald Andersen skulle prøve at finde nogle medhjælpere med henblik på at starte ulvearbejde. De tre troppe og ulveflokken skulle være en gruppe. Der blev fundet 9 drenge, senere kom vi op på 12, og patruljeførerskolen startede i slagter Mygind´s kælder den 18. september 1959. Ulvearbejdet kørte kun ét år i denne omgang.

Den 11. februar 1960 dannedes 4 patruljer med 23 drenge.

I 1960 var det 50 år siden, KFUM-Spejderne blev startet af Jens Grane, og der skulle være en stor jubilæums-korpslejr på Moesgård Strand ved Århus. Vores første sommerlejr vi skulle på, var altså en korpslejr. Der blev arbejdet hen mod denne store oplevelse, – blandt andet byggede vi en stor kærre, der består endnu, som skulle bruges til bagagen.

For at markere de 50 år, skulle lejrdeltagerne vandre 50 km.

De sidste 25 km til korpslejren skulle alle lejrdeltagerne vandre. For vores vedkommende startede vi ved Thorsager Station med 17 drenge og 2 ledere. Fra Kolindsund-gruppen deltog i alt 45 drenge og 3 ledere. Her samledes alle spejderne fra Djursland til start.

Der var tre overnatninger, før vi nåede frem til korpslejren. Ved hvert overnatningssted blev vi flere og flere spejdere. Fra alle verdenshjørner vandrede vi mod lejren.

På lejren var indlagt en hike på 25 km. Den skulle alle deltage i, og dermed var de 50 km nået.

patrulje-2

I efteråret 1960 blev vi en selvstændig gruppe: Landsbydrengene Ørum Djurs.

Vi kom hurtigt op på et medlemstal omkring 40. Det var mange at være i et lærerbolig-kælderrum, der var armeret som beskyttelsesrum, og havde en meget dårlig akustik. Vi snakkede om at bygge en spejderhytte.

Da Johannes Ejlersen udstykkede Kratbakken, forærede han os en grund oppe ved Krattet. Igennem alle 50 år har Krattet været benyttet af spejderne.

Tegninger og tilladelser blev klar, og byggeriet gik i gang sommeren 1966. Det var spejdere og andre frivillige, som hjalp med at bygge spejderhytten. Det tog lang tid for det almindelige spejderarbejde skulle også fungere.

Stor var glæden og stoltheden, da Hytten stod færdig, og blev indviet søndag den 5. oktober 1969.

Indvielse af spejderhytten

I 1970 lavede Bent et logo til spejderne, og det har fulgt gruppen siden. Det er 50-kr-stendyssen, der er brugt som model.

Bent og Hummelshøj overlod posterne til andre i henholdsvis 1980 og 1982.

Fra starten var spejdergruppen kun for drenge i aldersgruppen ca 12 – 16 år. Efterhånden opstod der interesse for at oprette spejder-arbejde for andre aldersgrupper og for piger.

De drenge, som ønskede at fortsætte spejderlivet, når de voksede ud af patruljen, fik chancen for at blive rovere. I 1970 blev roverklanen DRAGEN opstartet med Chris Jørgensen, Grenaa, som klanleder. Her fik spejderaktiviteterne en større dimension, og det sociale samvær blev vægtet højt. Der opstod et ledersamarbejde på tværs af KFUM-spejderne og FPF. Roverklanen ophørte med udgangen af 1983.

I 1975 startede Freddy Andersen, Sonja Horslev, Bente Molbech, Ejvind Poulsen og Christian Sloth en ulve-flok med 30 drenge fra ca 9 – 11 år. Ulvene kaldes nu juniorspejdere. Freddy har været flokleder gennem alle årene.

Pigerne i området havde også lyst til at blive spejdere. Det lod sig ikke umiddelbart gøre, – KFUM-spejderne var dengang et drengekorps. I nogle år blev der oprettet en ungdomsafdeling – kaldet UA – under KFUM & KFUM i Danmark. Gruppen var for piger fra ca 10-15 år. Tove Mikkelsen var leder af arbejdet.

I 1971 blev Maren Ertbjerg ansat som lærer på Ørum skolen. Maren havde et langt liv som FPF-medarbejder bag sig, og var villig til at starte et sådant arbejde. I efteråret 1971 gik startskuddet til den lokale FPF-kreds. Spejderne udlånte spejderhytten til arbejdet, som kørte indtil sommeren 1990. På et tidspunkt optog FPF både piger og drenge i Tumlinge-klassen. Når drengene blev for gamle hertil, overgik de til juniorspejderne.

De piger og ledere, der ønskede at fortsætte spejder-arbejde efter sommerferien 1990 meldte sig ind ved KFUM-spejderne, som nu var blevet et korps for både drenge og piger. Sammenlægningen af de to korps gav et løft til spejderne, både hvad angår antal medlemmer og den sociale adfærd, som kendetegnede FPF-kredsen.

Der opstod nu et ønske om at starte bæverarbejde for drenge og piger fra 0., 1. og 2. klasse. I 1991 gik Lene Klausen, Hans Henrik Mikkelsen, Sigrid Korsager og Else Margrethe Molbech i gang. Året efter overtog Bente Hougaard pladsen efter Lene.

Dermed var drenge og piger i alle aldre medlem af det samme korps: KFUM-spejderne.

Spejderarbejdet fungerer godt, og der er i øjeblikket 35 børn med i Ørum gruppe.

Spejderlivet giver gode og spændende oplevelser. Tidligere spejdere og de, der fortsætter som ledere år efter år, udtrykker det sådan:

Én gang spejder, altid spejder.

 Vi kan opfordre forældre til at lade børnene få oplevelsen som spejder, – og at kunne sige:

Jeg går ikke til spejder, jeg er spejder”